Liever downloaden en niet lezen…
CONTACT

Veedijk 19
2450 Meerhout
Belgium

Phone: +32 0485 18 48 02
Email: info@dirtyhippos.be

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Onderhavig document geeft de algemene voorwaarden weer die van toepassing zijn op alle overeenkomsten met DirtyHippos (hierna “DH”, met KBO nummer BE0695.953.323) waaronder DH zich zou verbinden om goederen en/of diensten te leveren. Elke levering van goederen en/of diensten door DH is onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden, steeds met uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de klant. De klant verklaart onderhavige voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud integraal te aanvaarden.

 

ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij DH zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten en/of goederen te leveren, alsmede op alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
 2. De klant erkent uitdrukkelijk dat de inhoud van de overeenkomst en onderhavige algemene voorwaarden overeenstemt met de geldende handelsgebruiken in de sector en geen kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en de plichten van partijen, tevens rekening houdende met de aard van de door DH te leveren goederen en/of diensten.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 4. De verbintenissen van DH betreffen inspanningsverbintenissen en nooit resultaatsverbintenissen.
 5. DH bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s). 
 6. DH heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door DH aan te wijzen derde. 
 7. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in een door alle partijen ondertekend geschrift.
 8. Levering geschiedt op het adres van DH. Het risico gaat over op de klant vanaf de levering. Vervoers- en verpakkingskosten zijn lastens de klant. Goederen reizen voor risico van de klant. 
 9. DH behoudt zich het recht eenzijdig af te zien van de uitvoering van de opdracht wanneer de aard of definitie van de opdracht veranderd is, of verandert tijdens de uitvoering. In dergelijk geval worden enkel de reeds gepresteerde uren of geleverde goederen in rekening gebracht.
 10. DH is nooit verantwoordelijk voor niet behaalde marketingdoelstellingen van de klant.
 11. De klant kan de overeenkomst nooit aan een derde overdragen zonder voorafgaand schriftelijk akkoord met DH. 
 12. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in het contract tussen partijen, dan primeert de in het contract opgenomen bepaling.
 13. Werken die op verzoek van de klant worden uitgevoerd in aanvulling of in wijziging van de overeenkomst (meerwerk) worden in regie aangerekend volgens de gebruikelijke tarieven. De meerwerken worden bewezen door de loutere uitvoering ervan. 
 14. DH kan tot niet meer worden verplicht dan de uitvoering van de in de aanvaarde offerte expliciet omschreven opdracht.
 15. Als DH op locatie van de klant werkzaamheden verricht, garandeert de klant een geschikte werkplek, die voldoet aan alle reglementair gestelde normen met betrekking tot arbeidsomstandigheden. De klant dient ervoor zorg te dragen dat DH in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van DH noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is de klant verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van voldoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. 
 16. De klant zal het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke materiaal tijdig en gratis aan DH ter beschikking stellen. 
 17. DH zal de door de klant aangeduide spellings-, taalkundige of grammaticale fouten corrigeren, maar is niet verplicht om niet-aangeduide fouten zelf op te zoeken en aan te passen.
 18. De klant zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers van DH aannemen of benaderen om bij de klant, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van de klant, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 28 maanden daarna. 
 19. De klant mag op geen enkele wijze de door DH aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van DH of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert ten allen tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door DH. Op eerste verzoek van DH zal de klant DH hiervoor volledig vrijwaren en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen DH die hiermee verband houdt. Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden. Spamming is op al de door DH ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en leidt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van DH alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van DH te claimen. Zo laat DH bij wijze van voorbeeld op haar servers geen pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers van DH activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit.
 20. Bepalingen in de opdracht die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de opdracht van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht.

OFFERTES, BESTELLINGEN & AANVANG VAN DE OPDRACHT

 1. Elke offerte van DH is vrijblijvend en gedurende 30 dagen geldig. 
 2. De aanvaarding van een offerte kan uitdrukkelijk (vb schriftelijk document) of stilzwijgend (middels een handeling die als zodanig moet worden geïnterpreteerd) gebeuren. 
 3. Behoudens schriftelijk ondertekend akkoord tussen de partijen, is DH nooit gebonden door wijzigingen die de klant meent te hebben aangebracht aan de offerte.
 4. Het plaatsen van een bestelling impliceert de uitdrukkelijke en gehele aanvaarding van deze voorwaarden.
 5. Bij het plaatsen van iedere bestelling is de klant gehouden tot afname van het bestelde goed en/of dienst. Bij annulatie van de bestelling door de klant behoudt DH zich het recht voor hetzij de afname te eisen dan wel een financiële schadeloosstelling, waarvan het bedrag nooit minder kan zijn dan 50% van de waarde van de bestelling.
 6. Indien de klant verzocht een proef, model, ontwerp, tekst, film of welk voorbereidend werk ook te leveren, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, verbindt hij er zich toe DH na de bestelling voor het geleverde werk te vergoeden.
 7. DH heeft het recht om een bestelling te weigeren zonder enige vorm van verantwoording.
 8. Een overeenkomst voortspruitend uit de bestelling vervangt alle eerdere mondelinge en/of schriftelijke akkoorden tussen partijen.
 9. Bestellingen geplaatst door minderjarigen kunnen alleen maar uitgevoerd worden indien deze mede ondertekend worden door hun ouders of voogd en waarbij deze laatste mede zal gehouden zijn tot het voldoen van alle verplichtingen van de klant. 
 10. DH is nooit gehouden om een opdracht beginnen uit te voeren zonder dat de klant de eerste factuur heeft voldaan.
 11. Bij projectbasis [DEFINITIE NODIG?] behoudt DH zich het recht voor om 50% van het geraamde totaalbedrag onmiddellijk te factureren en is DH niet gehouden om de opdracht aan te vangen zonder dat dit eerst door de klant werd voldaan.

PRIJS, BETALING, VERREKENING, VERWIJLINTRESTEN & SCHADEBEDING

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Alle prijzen zijn exclusief de aankoop van (beschermd) bronmateriaal (zoals maar niet gelimiteerd tot fonts, afbeeldingen …), tenzij anders vermeld.
 3. De opgegeven prijzen omvatten nooit het transport en de levering op verplaatsing. Transport- en leveringskosten worden afzonderlijk vermeld.
 4. DH kan de prijs eenzijdig en evenredig aanpassen ingevolge en conform extern wijzigende prijsfactoren die wijzigen sinds het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst (wijziging van lonen, grondstofprijzen, sociale voordelen en lasten, index schommelingen, etc.). 
 5. DH mag vrijelijk de periodiciteit van zijn facturatie bepalen, zonder dat hij gebonden zou zijn om steeds dezelfde tijdsintervallen tussen facturen aan te houden.
 6. Bank- of andere kosten voortvloeiend uit de betaling van de factuur zijn voor rekening van de klant.
 7. Al de facturen van DH zijn contant betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel van DH, binnen de 14 dagen na factuurdatum.
 8. Ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling, zonder dat er enige akte nodig is.
 9. Een factuur kan niet geweigerd worden wegens de niet-vermelding van een intern order/referentienummer van de klant.
 10. Bij wanbetaling is DH van rechtswege gerechtigd om alle verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten, onverminderd het recht om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. 
 11. Bij laattijdige of onvolledige betaling vervallen alle toegestane kortingen en is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot het betalen van verwijlintresten aan een rentevoet van 15% per jaar op het openstaande bedrag en dit vanaf de factuurdatum, met een minimum van 250 EUR, en tot datum van volledige betaling.
 12. In geval van contractbreuk door de klant is DH tevens gerechtigd op het volgende schadebeding:
  1. Indien het een overeenkomst betreft van bepaalde duurtijd:
   1. Het equivalent van alle bedragen die DH vanwege de klant zou hebben ontvangen indien de overeenkomst volledig zou worden uitgevoerd, waarvan de minimumgrens nooit lager kan zijn dan 10.000 EUR.
  2. Indien het een overeenkomst betreft van onbepaalde duurtijd:
   1. Het equivalent van 6 maanden vergoeding die DH zou hebben ontvangen, waarvan de minimumgrens nooit lager kan zijn dan 10.000 EUR.
 13. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de vooraf toegestane betalingsvoorwaarden, en elke vertraging in betaling door de klant laat tevens alle prijs voordelen & kortingen vervallen.
 14. Vorderingen tegenover de klant kan DH steeds verrekenen bij wijze van compensatie met eventuele vorderingen die de klant ten aanzien van DH heeft.
 15. De klant blijft zelf (ook) gehouden tot betaling van de facturen, ongeacht het akkoord van DH om, op verzoek van de klant, aan derden te factureren.
 16. Elke betaling en verrekening wordt eerst aangerekend op de kosten, vervolgens de intresten en schadevergoeding en tenslotte de openstaande hoofdsommen. 
 17. Als de klant de factuur tegen haar vervaldag niet heeft betaald, is de klant tevens gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door DH gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. 
 18. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn alle opdrachtgevers ten aanzien van DH hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde intresten, schadebeding en kosten. 
 19. Laattijdige facturatie ontslaat de klant niet van zijn verplichting om een factuur te moeten betalen.
 20. Drukwerk en andere externe kosten zijn steeds ten laste van de klant en worden hetzij door DH (door)gerekend aan de klant, of zijn door de klant rechtstreeks aan de betrokken derde te voldoen.

PROEFDRUKKEN

 1. De klant erkent dat een gedrukte proefdruk vertraging in de levering kan opleveren en buiten de verantwoordelijkheid van DH valt.
 2.  De klant erkent tevens dat proefdrukken in digitaal werk steeds een simulatie zijn van het eigenlijke drukresultaat en aldus nooit helemaal representatief zijn voor het effectieve druk- en afwerkingsresultaat. Eventuele afwijkingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van DH.
 3. Het ondertekenen van de proefdruk of digitale proefdruk, gedateerd en met “goed voor druk” eigenhandig geschreven of via e-mail (of andere wijze) gegeven, geldt als aanvaarding zonder voorbehoud van de uitvoering door DH conform de overeenkomst en ontslaat DH van elke aansprakelijkheid omtrent eventuele fouten of gebreken.
 4. Eventuele correcties op de proefdruk moeten DH bereiken binnen de vijf (5) werkdagen vanaf ontvangst van de proefdruk door de klant. DH is niet gehouden rekening te houden met correcties en/of opmerkingen op de proefdruk ontvangen na deze termijn.

WEBDIENSTEN, INTRANET, EXTRANET, HOSTING EN DOMEINNAAM

 1. Inzake de hosting en domeinnaamregistratie werkt DH samen met een door haar gekozen partner. Tenzij expliciet anders gevraagd door de klant, kiest DH die partner voor deze diensten.
 2. Tenzij anders vermeld, worden hostingdiensten aangegaan voor een minimumduur van één (1) jaar vanaf de datum van aanvaarding van de offerte. De duur wordt telkens met een periode van één (1) jaar verlengd, tenzij de hostingovereenkomst wordt opgezegd zoals hierna bepaald.
 3. Bij ondertekening van de hosting- en domeinnaam overeenkomst aanvaardt de Klant de voorwaarden van de officiële domeinnaam registratie instantie DNS België vzw (KBO nummer BE0466.158.640) welke te raadplegen zijn op https://www.dnsbelgium.be.
 4. Mits tijdige betaling door de klant van de hosting- en domeinvergoeding, zorgt DH voor de verlenging van de hosting- en domeinnaam overeenkomst. Bij niet of laattijdige betaling van deze vergoedingen wordt het domein geschrapt en blijven de tegoeden opeisbaar. Heractivatie is mogelijk na betaling van de openstaande vergoedingen vermeerderd met eventuele heractivatiekosten.
 5. De klant kan de hosting- en domeinnaam overeenkomst per aangetekend schrijven opzeggen uiterlijk drie (3) maanden vóór de verjaardag van de hosting- en domeinnaam-overeenkomst. Bij laattijdige opzeg zal de klant de gehele hosting- en domeinnaam vergoeding voor de nieuw ingegane periode verschuldigd zijn.
 6. Bij het einde van de hostingovereenkomst zal DH alle data die zich op dat ogenblik op de website bevinden, mits betaling van een eenmalige forfaitaire vergoeding, ter beschikking stellen van de klant, in een open formaat, doch zonder enige garantie van configuratie of compatibiliteit, gedurende een periode van één (1) maand volgend op het einde van de hostingovereenkomst. Indien de klant de data tijdens deze periode niet ophaalt of downloadt, worden ze geacht niet belangrijk te zijn en heeft DH geen verplichtingen meer hieromtrent.
 7. DH is niet aansprakelijk voor de onbeschikbaarheid of het verlies van data gedurende deze onbeschikbaarheid, die niet te wijten is aan haar eigen zware of opzettelijke fout of deze van haar aangestelden, noch voor enige directe of indirecte schade die hieruit zou voortvloeien.
 8. De klant is verantwoordelijk voor het ontwerp en de inhoud van de website en verbindt er zich toe dat alle toepasselijke wettelijke en reglementaire voorschriften worden nageleefd. Tenzij anders bedongen, zal de klant geen “adult content” en/of een andere verboden content aanbieden. 
 9. De klant vrijwaart DH tegen om het even welke claim aangaande de inhoud, het gebruik van de website of de software die erop draait of via de website ter beschikking wordt gesteld.
 10. In het geval zij hiertoe door een derde wordt aangemaand wegens een vermeende inbreuk op publieke of private rechten of plichten, heeft DH het recht om de website voorlopig te sluiten totdat de klant redelijkerwijs (idealiter middels een rechterlijke titel) de ongegrondheid van de aanmaning kan aantonen, zonder dat DH aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van het sluiten van de website.
 11. DH is nooit aansprakelijk voor ongeoorloofde acties van derden (vb cryptolocking, cyber aanval, ter kwader trouw registreren van domeinnaam, enz.). 
 12. De broncode en database blijven het exclusieve eigendom van DH of haar licentiegever, naargelang het geval. De broncode en de database mogen niet gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, openbaar gemaakt, uitgezonden of overgedragen worden zonder uitdrukkelijke toestemming van DH.

OPLEVERING & AANVAARDING PROGRAMMATUUR

 1. Indien schriftelijk een acceptatietest voor programmatuur is overeengekomen, bedraagt de testperiode 14 dagen na oplevering. De partijen zullen in onderling overleg de inhoud en specificaties van de acceptatietest bepalen. 
 2. De programmatuur zal gelden als geaccepteerd (i) bij de oplevering indien tussen partijen geen akkoord over de acceptatietest bereikt werd vóór de oplevering, of (ii) op de eerste dag na de testperiode, indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen en DH geen gedetailleerd foutrapport van de klant ontvangt tijdens de testperiode dan wel deze fouten vóór het einde van de testperiode hersteld zijn, of (iii) indien de klant gebruik maakt van de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat, zal de klant DH hierover tijdens de testperiode zo spoedig mogelijk schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat de fouten zijn opgeheven. 
 3. DH is in geen geval verantwoordelijk voor fouten veroorzaakt door software, data of hardware van de klant of van derden. 
 4. Tot één maand na de oplevering van de programmatuur zal DH de nodige aanpassing aan de programmatuur aanbrengen die noodzakelijk zijn om compatibiliteit met de in de offerte voorziene browsers te garanderen. De klant zal hiertoe zijn redelijke medewerking verlenen.

DATA & INFORMATIE

 1. Alle in of naar aanleiding van een offerte door of namens DH verstrekte informatie blijft eigendom van DH en dient op verzoek van DH terstond aan hem te worden teruggezonden of te worden vernietigd. Deze informatie is vertrouwelijk en mag door de aanvrager van de offerte en de klant uitsluitend gebruikt worden voor het tot stand brengen van de overeenkomst met DH en mag slechts voor die doelstelling gereproduceerd worden. Elk ander gebruik evenals het geheel of gedeeltelijk vrijgeven of doorsturen aan derden is verboden.
 2. Om zijn overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt DH, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. 
 3. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen moeten tijdig en schriftelijk door de klant aan DH worden meegedeeld.
 4. Persoonsgegevens kunnen door DH gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat DH toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over zijn activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: legal@dirtyhippos.be
 5. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot info@dirtyhippos.be, alsook is klant in de mogelijkheid om zijn gegevens aan te passen via het klantportaal https://my.dirtyhippos.be Elke kla
 6. Tenzij anders afgesproken of indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, worden deze persoonsgegevens niet overgemaakt aan derden. 
 7. DH behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de vigerende GDPR regelgeving.
 8. DH kan verplicht zijn om de naam, bedrijfsnaam, adres, e- mailadres, telefoon- en faxnummer, de start- en vervaldatum van de registratie en de bijhorende nameserver informatie door te geven aan de organisatie die de domeinextensie beheert. Deze informatie is publiek toegankelijk. De publieke aard van deze informatie is eigen aan de werking van de domeinnaam procedures en valt volledig buiten de bevoegdheid van DH voor wat betreft het eventuele gebruik door deze organisaties of derden van deze informatie.
 9. DH mag op website of in andere commerciële documenten naar gerealiseerde projecten of projecten in ontwikkeling verwijzen. Daarbij worden dan enkel algemeen gekende gegevens bekendgemaakt zoals de naam en aard van het project en een adres verwijzing of link naar een website. Indien de klant dat wenst, kan hij/zij zich verzetten tegen deze vermeldingen.
 10. Identiteitsgegevens en contactgegevens van de klant (en diens contactpersonen) worden bewaard in de database met het oog op intern gebruik. De klant geeft door aanvaarding van deze voorwaarden de toestemming tot het gebruik en de mededeling van dergelijke gegevens voor promotionele doeleinden. 
 11. De klant en personen wiens persoonsgegevens het betreft, kunnen steeds vragen stellen en bijvoorbeeld schriftelijk wijziging of verwijdering vragen van persoonsgegevens uit de database, conform de vigerende GDPR regelgeving.

KLACHTEN & AANVAARDING

 1. Alle klachten met betrekking tot facturen van DH dienen DH bij wijze van aangetekend schrijven te bereiken binnen de 8 dagen na datum van ontvangst van de factuur. De termijn inzake ontvangst van de factuur wordt geacht te lopen 2 dagen vanaf de factuurdatum behoudens bewijslevering van een andere datum van ontvangst. 
 2. Klachten omtrent levering van goederen of diensten door DH moeten per aangetekend schrijven en binnen de acht (8) kalenderdagen na de leveringsdatum kenbaar worden gemaakt aan DH. 
 3. Bij een niet tijdig en/of niet per aangetekend schrijven geformuleerde klacht, wordt de klant geacht de diensten en/of goederen en/of de factuur definitief te hebben aanvaard.
 4. In elk geval dient de klacht een gedetailleerde en limitatieve opsomming te bevatten van de gebreken.
 5. Het formuleren van een klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op. Klachten kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.
 6. Het onderzoeken van een klacht door DH is geen erkenning van de eventuele gegrondheid ervan.
 7. Gedeeltelijke benuttiging van het geleverde heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg.
 8. Eventuele gebreken aan een gedeelte van de levering, geven de klant niet het recht tot afkeuring van het geheel.

VOORZIENINGEN & INFORMATIE DOOR DE KLANT

 1. De klant is gehouden om alle informatie en documenten die DH nodig meent voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van DH te stellen. DH bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.
 2. DH heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de klant aan de in het vorige artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan.   
 3. De klant staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte informatie, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. 
 4. De klant vrijwaart DH voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie.
 5. De door DH gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor DH, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de klant van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke informatie, zijn voor rekening van de klant.
 6. De klant is tevens gehouden tot het voorzien van alle nuts- en andere voorzieningen conform de instructies van DH. Indien het niet voorzien van de opgedragen voorzieningen aanleiding geeft tot vermijdbare moeilijkheden voor DH om haar verplichtingen na te leven, dan zal de klant gehouden zijn tot het betalen van de volledige waarde van de overkomst te vermeerderen met alle prestaties welke door DH werden geleverd alsook haar meerkosten, zonder dat dit afbreuk doet aan de mogelijkheid voor DH om haar prestaties of een deel daarvan tijdelijk te schorsen. 

AANSPRAKELIJKHEID & VRIJWARING

 1. DH exonereert zich van elke aansprakelijkheid voor schade die niet zou volgen uit zijn zware of opzettelijke fout.
 2. DH kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de klant goedkeuring heeft gegeven.
 3. Wie aan DH een bestelling geeft, wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. De persoon/entiteit die een overeenkomst met DH ondertekend, vrijwaart DH desbetreffend voor elke aanspraak van derden.
 4. Na de aflevering van digitale bestanden en gegevens is de klant zelf verantwoordelijk voor de opslag en kwaliteit van de aangeleverde bestanden. Indien de digitale bestanden ook ter beschikking van de klant worden gesteld op de ‘client zone’ van DH, is geen garantie op de bewaring van die bestanden. Het verlies van bronbestanden door DH kan geen aanleiding geven tot een schadevergoeding of compensatie van welke vorm dan ook.
 5. Aansprakelijkheid in hoofde van DH is steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde goederen, wat door de klant als een geldige beperking van aansprakelijkheid wordt aanvaard. 
 6. De aansprakelijkheid van DH is bijkomend beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. 
 7. DH kan in geen geval worden aangesproken voor enige gevolgschade in welke zin ook. DH is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: dataverlies, tijdverlies, verlies van cliënteel, winstderving, verlies van inkomsten, verlies van kansen, verlies aan goodwill of enige andere vorm van economische schade, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren.
 8. DH kan nooit aansprakelijk zijn voor fouten van derden (hosting, themebuilder, etc.)
 9. DH draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden. De klant vrijwaart DH voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.
 10. In geval van niet conforme of gebrekkige levering beperkt de verantwoordelijkheid van DH zich tot de vervanging van het gedeelte van de levering dat het voorwerp van een gegronde klacht uitmaakt en dit met uitsluiting van elke andere vergoeding. 
 11. DH is niet aansprakelijk voor schade van de klant die ontstaat doordat de klant aan DH geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig is aangeleverd. 
 12. De klant is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. 
 13. DH heeft steeds het recht om schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.
 14. De klant vrijwaart DH voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de klant aan DH geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 15. De klant vrijwaart DH voor aanspraken van derden (medewerkers van DH en door DH ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van de klant of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
 16. Indien DH werken uitvoert of goederen produceert volgens de specifieke instructies van de klant, geschiedt dit onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant die DH zal vrijwaren tegen alle vorderingen ingesteld tegen DH wegens al dan niet vermeende inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht of persoonlijkheidsrecht van derden. 
 17. De bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid.

INSPECTIE VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

 1. De klant wordt geacht geleverde goederen en diensten te hebben geïnspecteerd op datum van levering. Klachten inzake de conformiteit en/of zichtbare gebreken van de door ons geleverde goederen en diensten moeten DH schriftelijk toekomen binnen de 48 uren na levering en alleszins vooraf het gebruik of de voortverkoop van de goederen. 

ONDERHOUD & TERUGGAVE VAN GOEDEREN

 1. In geval van verhuur of terbeschikkingstelling van goederen door DH, is de klant ertoe gehouden het goed, dat hij in goede staat wordt geacht te hebben ontvangen, met zorg te behandelen en te onderhouden. Vanaf het ogenblik van levering draagt de klant het risico voor iedere vorm van schade, verlies of teloorgang van het goed, zelfs in geval van overmacht.
 2. Indien er bij teruggave van het goed gebreken worden vastgesteld, zal de herstelling geschieden op kosten van de klant. Bij vervanging zal de prijs van nieuwe onderdelen in rekening gebracht worden. 
 3. Bij het niet tijdig retourneren van goederen is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding (bezettingsvergoeding) verschuldigd minimaal ten belope van  250 EUR per dag. DH behoudt zich het recht voor haar werkelijk geleden schade te vorderen indien deze meer dan voormelde regeling bedraagt. 

EIGENDOMSVOORBEHOUD & OPTIE TOT AANKOOP

 1. In geval van verkoop blijven de goederen eigendom van DH  tot op datum van de volledige betaling van de volledige som (hoofdsom, de kosten, de interesten en in voorkomend geval de schadevergoeding wegens laattijdige betaling). De klant verbindt er zich toe het geleverde goed niet aan derden over te dragen, in pand te geven of met om het even welke zekerheid of voorrecht te bezwaren tot aan de volledige betaling.
 2. Software, Apps, plugins en licenties, of de gebruiksrechten daarop, blijven steeds eigendom van DH, ook na einde overeenkomst. 
 3. Bij het einde van de overeenkomst streeft DH ernaar (voor zover die mogelijkheid dan bestaat) om aan de klant de mogelijkheid te bieden om rechten op afbeeldingen aan te kopen.
 4. Bij het einde van de overeenkomst streeft DH ernaar (voor zover die mogelijkheid dan bestaat) om aan de klant de mogelijkheid te bieden om ontwerp bestanden (indd, eps, ai, psd, prproj, aep en andere) aan te kopen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. DH behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het contract tussen partijen, gaan deze niet over aan de klant. De levering van de goederen of de diensten in uitvoering van de overeenkomst houdt nooit overdracht in van intellectuele eigendomsrechten aan de klant, tenzij partijen uitdrukkelijk en in een schriftelijk document overeenkomen deze tegen meerprijs over te dragen.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten aangaande de goederen, de resultaten van de diensten en/of de creaties die worden ontwikkeld en/of gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, dan wel die daaruit voortvloeien, behoren tot de exclusieve eigendom van DH of derden.
 3. Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel eigendomsrecht van DH  of derden te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
 4. De klant zal aanduidingen van DH of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
 5. Het is de klant niet toegestaan de goederen, de resultaten van de diensten en/of de creaties die worden ontwikkeld en/of gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst te distribueren, te vermenigvuldigen, te reproduceren, te commercialiseren of aan derden beschikbaar te stellen op een wijze die indruist tegen de wettelijke bepalingen omtrent de intellectuele eigendomsrechten.
 6. Het is de klant niet toegestaan om de in het vorige artikel genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DH aan derden ter hand te stellen. (Dit geldt niet in het geval de klant een deskundig oordeel wil verkrijgen over de uitvoering van de werkzaamheden door DH. De klant zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden, maakt zich sterk dat zij die verplichting zullen naleven, en vrijwaart DH voor elke inbreuk.)
 7. Het is de klant uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van DH rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan DH gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten.
 8. DH heeft het recht om de geleverde of conceptuele producten en diensten te vermelden in reclame, mailings en ter referentie aan derden op te geven.
 9. DH heeft het recht om, tenzij expliciet anders afgesproken, om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie, website, aankondiging of titelrol.

OVERMACHT, VREEMDE OORZAAK & VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN

 1. In geval van overmacht, vreemde oorzaak en verzwarende omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst door DH aanzienlijk bemoeilijken, kan DH de uitvoering opschorten tot zolang de situatie zich aanhoudt. 
 2. Indien DH bij het intreden van de situatie waarnaar verwezen in het vorige artikel al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is DH gerechtigd de reeds verrichte werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te facturen en dient de klant deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. 

FAILLISSEMENT & INSOLVENTIE VAN DE KLANT

 1.  DH behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen indien de klant in staat van faillissement is verklaard, bescherming tegen schuldeisers zou hebben aangevraagd of in staking van betaling verkeert.
 2. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van de klant naar het oordeel van DH daartoe aanleiding geeft, of als de klant nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen dan is DH gerechtigd om van de klant te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door DH te bepalen vorm. Als de klant nalaat om de verlangde zekerheid te stellen dan is DH gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de klant aan de DH uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar.

TERMIJNEN

 1. Als tussen DH en de klant een termijn/datum is afgesproken waarbinnen door DH een opdracht dient te worden uitgevoerd en de klant verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke informatie tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden partijen in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de opdracht zou kunnen worden uitgevoerd. 
 2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn alleen te beschouwen als een “deadline” als dit uitdrukkelijk alzo tussen DH en de klant schriftelijk verwoord is. Alle andere termijn bepalingen voor uitvoering van werkzaamheden door DH worden als richtlijnen beschouwd en kunnen niet leiden tot enig recht op schadevergoeding of prijsvermindering in hoofde van de klant, noch tot een recht om de levering te weigeren of de overeenkomst te ontbinden.
 3. Leveringstermijnen beginnen pas te lopen vanaf de werkdag van afgifte aan DH door de klant van de voor de opdracht benodigde materialen en informatie. De termijn wordt verlengd met een termijn gelijk aan de vertraging van de klant in de terbeschikkingstelling van de benodigde informatie, data en andere materialen. Digitale materialen die niet voldoen aan de gevraagde specificaties kunnen tot vertraging en bijkomende kosten aanleiding geven.
 4. Indien de klant een kortere termijn wenst dan initieel voorzien en zulke termijn als deadline wil weerhouden, kan dit aanleiding geven tot het aanrekenen van meerwerk door DH.

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN CONTRACTEN 

 1. Een overeenkomst van bepaalde duurtijd tussen de klant en DH verstrijkt op de bedongen einddatum op voorwaarde dat een partij uiterlijk 60 dagen vooraf die datum middels een aangetekende brief de andere partij heeft geïnformeerd dat de overeenkomst niet zal worden verlengd. Indien geen partij zulke kennisgave deed, wordt de overeenkomst automatisch verlengd met een duurtijd van één jaar. Tenzij een partij dan uiterlijk 60 dagen vooraf die nieuwe einddatum middels een aangetekende brief de andere partij heeft geïnformeerd dat de overeenkomst niet zal worden verlengd, zal de overeenkomst steeds stilzwijgend verder worden verlengd met één jaar volgens dit mechanisme.

OPSCHORTINGSRECHT

 1. Onverminderd de andere rechten van DH, kan DH de nakoming van al zijn verplichtingen opschorten tot op het moment dat alle vervallen facturen op de klant en alle door de klant verschuldigde bedragen (schadebeding, intresten & kosten) volledig zijn voldaan. De klant mag in dat geval de door DH gemaakte creaties niet gebruiken. DH is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van zulke opschorting.

OPZEGGING & BEËINDIGING

 1. Indien de overeenkomst tussen partijen van onbepaalde duur is, kan elke partij deze opzeggen mits het geven van een opzegtermijn van minstens één maand, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Als de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is de klant tot betaling gehouden van door DH gemaakte kosten (bv annulatiekosten aan onderaannemers, enz.) en door DH gepresteerde uren.
 2. Indien de overeenkomst een bepaalde duurtijd heeft en door de klant vroegtijdig wordt beëindigd zonder aantoonbare ernstige tekortkoming vanwege DH, is de klant gehouden om onmiddellijk de volledige som te vergoeden aan DH  dewelke DH zou hebben ontvangen indien de overeenkomst wel zou zijn uitgevoerd tot het einde van haar voorziene duurtijd.
 3. Na het einde van de overeenkomst, ongeacht de wijze waarop deze een einde nam, is DH nooit verantwoordelijk voor de werking van de website van de klant.

VERVALTERMIJN

 1. Voor zover de partijen niet andersluidend schriftelijk bedongen, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens DH in verband met het leveren van goederen en/of diensten door DH, in ieder geval na één jaar na het moment waarop de klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 

REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN

 1. Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.
 2. Als op enige bepaling in de opdracht of op een gedeelte van de opdracht rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de opdracht onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.

TOEPASSELIJK RECHT & JURISDICTIE

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen, levering van goederen en uitvoering van diensten van/door DH is enkel het Belgische recht van toepassing.
 2. Alle geschillen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen – Afdeling Antwerpen.
 3. DH behoudt zich het recht voor te dagvaarden voor de bevoegde rechtbanken van het arrondissement waar de klant zijn woonplaats of zetel heeft.